Giáo Dục

Trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

chúng mình.com mời các bạn cùng tham khảo Bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án gồm nhiều dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh khác nhau, giúp các bạn ôn luyện cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và cấu trúc của 2 thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn hiệu quả..

 • Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn
 • Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh có đáp án
 • Trắc nghiệm về Cụm động từ tiếng Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây do chúng mình.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em ôn luyện cách phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài hiệu quả.

 • Bài 1. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
  1. My teacher (have)……………… long hair. 
 • 2. They (not want )………to play the love games, but they (play)………..now.
 • 3. …………. Marry (be) an English person?- Yes, she (speak)……………….English at the meeting right now.
 • 4. Look! The man (climb)……..up the tree.
 • 5. The new comers (not know)…………………… the rules of the club.
 • 6. How often does John (go)………… to the library? No, he (not like)………….to read books. He only (want)…..……..to listen to music. What he (do)………..at the moment?
 • 7. What do you often ( have)…….…. for Breakfast? – I (not know)……..…I (not often prepare)……….breakfast. My mother (prepare)……………it now.
 • 8. Martin (live)………..in a small flat. He and his wife always (get)……….up early to water flowers.
 • 9. What is the new chairman (do)…………now. I (see)…………that he (be)……..very busy.
 • 10………………. Tom (be) mad? He ( throw)………all his books and (cry) ………..now.
 • Bài 2. Sửa lỗi sai trong mỗi câu và viết lại thành câu hoàn chỉnh.
  1. Where do your mother often buy this book? 

  Where does your mother often buy this book?

 • 2. Are Tom studying?

  Is Tom studying?

 • 3. Hoa not have good speaking skill.

  Hoa does not have good speaking skill.

 • 4. The young girl not writing the letter now.

  The young girl is not writing the letter now.

 • 5. Are Lam fond of listening music?

  Is Lam fond of listening to music?

 • 6. They studies math.

  They study math.

 • 7. What you usually do in the morning?

  What do you usually do in the morning?

 • 8. They are traveling to London.

  They are travelling to London.

 • 9. The plane is land now.

  The plane is landing now.

 • 10. Why she is saying loudly?

  Why is she saying loudly?

 • Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).
  1. Look! He (leave) the house.

  Look! He is leaving the house.

 • 2. Quiet please! I (write) a test.

  Quiet please! I am writing a test.

 • 3. She usually (walk) to school.

  She usually walks to school.

 • 4. But look! Today she (go) by bike.

  But look! Today she is going by bike.

 • 5. Every Sunday we (go) to see my grandparents.

  Every Sunday we go to see my grandparents.

 • 6. He often (go) to the cinema.

  He often goes to the cinema.

 • 7. We (play) Monopoly at the moment.

  We are playing Monopoly at the moment.

 • 8. The child seldom (cry)

  The child seldom cries.

 • 9. I (not/ do) anything at the moment.

  I am not doing anything at the moment.

 • 10. (watch/ he) the news regularly?

  Does he watch the news regularly?

 • Put the verb in brackets into the correct form.
 • 1. John (play)…….football at the moment.
 • 2. We often (write)………….tests at our school.

  Write

 • 3. I (talk)………..to my teacher now.

  am talking

  ‘m talking

 • 4. Look! Mandy and Susan (watch)…………..…a film on TV.

  are watching

  ‘re watching

 • 5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.

  visits

 • 6. Now the sun (shine)…………. ……………

  is shining

 • 7. They sometimes (read)………….. poems in the lessons.

  read

 • 8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.

  is playing

 • 9. …………you (go)……… to school by bike ?.

  Do you go

  Do – go

 • 10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.

  gets

 • 11. It’s seven o’clock and they (go)…………….…. to school now.

  are going

 • 12. Mrs. Cooper (eat) …………..in the restaurant every Sunday.

  eats

 • 13. Our cat never (jump)………… on the kitchen table.

  jumps

 • 14. Look! The men (wear)………… blue uniforms.

  are wearing

  ‘re wearing

 • 15. My father (not smoke) ………………….., but my uncle smokes too much.

  doesn’t smoke

  does not smoke

 • Viết lại câu dùng Thì HTĐ hoặc Thì HTTD
 • 1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

  He often has breakfast late.

 • 2. You/ do/ the housework/ at the moment?

  Are you doing the housework at the moment?

 • 3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

  I do not go to school on weekends.

  I don’t go to school on weekends.

 • 4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

  John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.

  John’s girlfriend’s wearing a red T-shirt now.

 • 5. They/ like/ beer or wine?

  Do they like beer or wine?

 • 6. What/ he/ usually/ do/ at night?

  What does he usually do at night?

 • 7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

  The teacher never loses his temper.

 • 8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

  Why are you listening to music loudly now?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button