Tài Liệu

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT trong Excel

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT trong Excel là một trong các hàm rất hữu ích đối với rất nhiều người, giúp bạn tính giá trị của chứng khoán. Do có cú pháp giống nhau nên share-data.top sẽ viết gộp 3 hàm này, mọi người cùng tham khảo.

Chứng khoán là gì? Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.

Cách dùng hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT trong MS Excel

 

Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT trong Excel

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng các hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT – Tính giá trị của chứng khoán trong excel.

1. Hàm PRICE

Mô tả: Trả về giá trị trên mỗi 100 $ của một chứng khoán thanh toán lợi tức theo chu kỳ.

Cú pháp:

= PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis).

Trong đó:
settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.
maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.
yld: Lợi nhuận hàng năm của chứng khoán.
redemption: Giá trị hoàn lại của chứng khoán tính theo đơn vị 100$.
frequency: Số lần trả lãi trên năm, frequency=1 -> trả mỗi năm 1 lần, frequency =2 -> trả lãi mỗi năm 2 lần, frequency =4 -> trả lãi mỗi năm 4 lần.
basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:
+ basis =0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.
+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tế trên năm.
+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày.
+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày.
+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Lưu ý:
– Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.
– Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!
– Nếu yld rate frequency hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.
– Trường hợp settlement >maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ minh họa

Giả sử bạn cần tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2018, ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020, lãi suất hàng năm là 12.6%, lợi nhuận hàng năm là 5.9%, một năm trả lãi 2 lần, cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.

Tại ô cần tính, bạn nhập công thức: =PRICE(A3,B3,C3,D3,100,E3,1)

ham price pricedisc pricemat

Nhấn Enter -> giá trị chứng khoán theo mệnh giá 100$ là:

cu phap ham price pricedisc pricemat

2. Hàm PRICEDISC

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị mệnh giá 100$ của một chứng khoán đã chiết khấu.

Cú pháp:

= PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, basis)

Trong đó:
settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.
maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán.
redemption: Giá trị hoàn lại của chứng khoán, tính theo đơn vị 100$.
basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:
+ basis =0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.
+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tế trên năm.
+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày.
+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày.
+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Lưu ý:

– Hàm được tính bằng công thức:

ham price pricedisc pricemat trong excel 4

– Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.
– Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!
– Nếu yld rate frequency hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.
– Trường hợp settlement >maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ minh họa:

Giả sử bạn cần tính giá trị của chứng khoán (dựa trên $100) biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2018, ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020, tỷ lệ chiết khấu là 4.66% cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.

ham price pricedisc pricemat excel

Tại ô cần tính, bạn nhập công thức:

cu phap ham price pricedisc pricemat

Nhấn Enter kết quả trả về là:

ham price pricedisc pricemat

3. Hàm PRICEMAT

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị dựa trên mệnh giá 100$ của một chứng khoán thanh toán lãi vào ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán.

Cú pháp:

= PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, basis)

Trong đó:
settlement: Ngày kết toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.
maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.
issue: Ngày phát hành chứng khoán, là tham số bắt buộc.
rate: Lãi suất hàng năm của chứng khoán.
yld: Lợi nhuận hàng năm của chứng khoán.
basis: Cơ sở dùng để đếm ngày, có các giá trị sau:
+ basis =0 hoặc bỏ qua: Một tháng có 30 ngày, một năm có 360 ngày dựa trên chuẩn US.
+ basis =1: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm bằng số ngày thực tế trên năm.
+ basis =2: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế trên tháng, số ngày trên năm là 360 ngày.
+ basis =3: Số ngày trên tháng = số ngày thực tế mỗi tháng, số ngày trên năm = 365 ngày.
+ basis =4: Số ngày trên tháng =30 ngày, số ngày trên năm 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Lưu ý khi dùng hàm PRICEMAT:

– Công thức tính của hàm:

ham price pricedisc pricemat trong excel 8

– Nếu settlement, maturity, frequency là số thập phân hàm lấy giá trị nguyên của các tham số đó.
– Trường hợp nhập dữ liệu ngày không hợp lệ hàm trả về lỗi #NUM!
– Nếu yld rate frequency hàm trả về giá trị lỗi #NUM!
– Nếu giá trị của frequency không nằm trong tập {1, 2, 4} hoặc giá trị basis không nằm trong tập {0, 1, 2, 3, 4} hàm trả về giá trị lỗi.
– Trường hợp settlement >maturity hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ minh họa:

Giả sử bạn cần tính giá trị của chứng khoán biết ngày kết toán chứng khoán là 3/12/2018, ngày hết hạn chứng khoán là 2/19/2020, ngày phát hành là 2/19/2016, lãi suất hàng năm là 12.8%, lợi nhuận hàng năm thu được là 6.9% cơ sở để tính ngày là số ngày thực tế trên mỗi tháng và số ngày thực tế trên năm.

ham price pricedisc pricemat

Tại ô cần tính, bạn nhập công thức:

vi du minh hoa ham price pricedisc pricemat

Nhấn Enter kết quả trả về là:

vi du ham price pricedisc pricemat 1

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cùng cách sử dụng 3 Hàm PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT trong Excel. Sử dụng 3 hàm này giúp bạn tính toán giá trị của chứng khoán trong bảng tính Excel.

Ngoài ra, bạn cũng không nên bỏ qua những hàm Excel thông dụng dưới đây:

– Cách sử dụng hàm Vlookup, hàm dò tìm trong excel
– Cách sử dụng hàm Index trong excel
– Cách sử dụng hàm and trong excel


Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button