Biểu Mẫu

Giấy ủy quyền ký giấy tờ

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền ký giấy tờ được căn cứ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chặt chẽ và giá trị pháp lý. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu giấy ủy quyền ký giấy tờ tại đây.

  • Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)
  • Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp
  • Giấy ủy quyền sử dụng xe máy
  • Giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

1. Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là hình thái miêu tả sự chấp thuận giữa hai bên tham gia vào một giao dịch. Tại giao dịch này, bên được ủy quyền sẽ phải có nghĩa vụ trước luật pháp để thực hiện nhân danh cho bên ủy quyền. Đồng thời, bên ủy quyền cũng phải có nghĩa vụ trả thù lao như đã thảo thuận ban đầu. Khái niệm về hợp đồng ủy quyền được nêu rất rõ tại Điều 581 Bộ luật dân sự.

2. Mẫu giấy ủy quyền ký giấy tờ số 1

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền ký giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

……………..,ngày …… tháng …… năm 20…….

GIẤY ỦY QUYỀN

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
  • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty…………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………

Địa chỉ:…………………..

Số CMND: …………………..cấp ngày: …………………..nơi cấp:…………………..

Quốc tịch:…………………..

Chức vụ: …………………..Giám đốc Công ty……………………………………………………

Sau đây gọi tắt là bên A.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………..

Địa chỉ:…………………..

Số CMND: …………………..cấp ngày:………………….. nơi cấp:…………………..

Quốc tịch:…………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………….

Sau đây gọi tắt là bên B.

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1. Phạm vi ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B đại diện Công ty………………………………ký những loại văn bản sau đây:

……….

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền là…………………………kể từ ngày

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

……….

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

……….

Điều 5. Chấm dứt ủy quyền

Việc ủy quyền sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau đây:

……….

Điều…

……….

2. CAM KẾT

  • Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

3. Mẫu giấy ủy quyền ký giấy tờ số 2

Mẫu giấy ủy quyền ký giấy tờ được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây để các bạn tham khảo nắm rõ nội dung nhé:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIẤY UỶ QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

– Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………………………………..

Giám đốc ……………………………………….. Công ty Cổ phần …….…………………………

Số CMTND: …………………………, ngày cấp ………………………, nơi cấp …………..……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):……………………………………………………………….

Phó giám đốc …………………………………………… Công ty Cổ phần ……………………….

Số CMTND: ………………………..…., ngày cấp …………………, nơi cấp …………………….

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. – Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …………………..….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……………………………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………………………………..…….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………………………..

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……………………………….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………………………………, kinh doanh dịch vụ …………………………;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ………………………………….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ………………………..…….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn …………………………….…theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ………………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button