Giáo Dục

Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 5 Online

Đề ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 5 được chúng mình biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình Tiếng Anh lớp 4. Đây là tài liệu hay và hữu ích cho các em ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức, đồng thời có sự chuẩn bị kiến thức tốt hơn khi bước vào lớp 5.

Bài tập Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 5 là đề ôn tập trực tuyến, thông qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo sau khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh – Đề số 5.

Bạn đang xem: Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh số 5 Online

 • Exercise 1: Fill in the blank with a suitable word
 • 1. We go to school _____ Monday to Friday

  from

 • 2. Lan goes to English club _____ Monday, Wednesday and Friday afternoon.

  on

 • 3. There is a fence in ____of my house.

  front

 • 4. My birthday is _____ December.

  in

 • 5. What time do you get _____?

  up

 • Exercise 2: Choose the correct answer:
 • 1. My aunt is a _____ in a primary school.
 • 2. My grandparents are working in the rice ____ now
 • 3. My mother gets up _____ to cook breakfast.
 • 4. My favorite food are ________.
 • 5. The _____ is on my feet.
 • Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions
 • 1.

  They were at the cinema.

 • 2.

  What did he do last week?

  ______________________

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  He swam in the sea.

 • 3.

  What did your mother do?

  ______________________

  Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Anh

  My mother cooked in the kitchen.

 • Exercise 4: Put the words in correct order:
 • 1. father/ My/ yesterday./ mother/ went/ and/ shopping

  My father and mother went shopping yesterday.

 • 2. can/ fluently./ brother/ English/ speaks/ My

  My brother can speak English fluently.

 • 3. is/ date/ What/ the/ today?

  What is the date today?

 • 4. brother/ plays/ My/ Mondays/ on/ football.

  My brother plays football on Mondays.

 • 5. like/ Do/ sports?/ you/ playing

  Do you like playing sports?

 • Exercise 5: Read and match
  1. What day is it today? A. Fine, thanks
  2. How are you? B. It’s Sunday
  3. What nationality is Tom? C. We have Maths, Literature and English
  4. What do we have on Fridays? D. He’s English
  5. How much is the blue T-shirt? E. It’s 200.000 dong
 • 1.

  B

 • 2.

  A

 • 3.

  D

 • 4.

  C

 • 5.

  E

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button