Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? được chúng mình.com đăng tải sau đây gồm có nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức đã học hiệu quả. 

Mời các em học sinh tham khảo thêm:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

Trắc nghiệm đề thi khảo sát chất lượng giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

 • Choose the best answer.
 • 1- My mother is _______________.
 • 2- She’s ______________ the kitchen.
 • 3- What is she _____________?
 • 4- I am _________________ a book.
 • 5- He’s _________________ football with his friends.
 • 6. Look! My mother is ________ the dogs
 • 7 – We _ _ ten have dinner at 7 p.m
 • Read and complete.
  Watching     cooking         is         in              doing
  My name is Quan. Today, my family (1)__________at home. We are (2)______________ the living room. My father is (3)______________ TV. My mother is (4)_______________ the dinner. My sister is (5)__________________ her homework and I am playing computer game.
 • 1.

  is

 • 2.

  in

 • 3.

  watching

 • 4.

  cooking

 • 5.

  doing

 • Put the words in order.
 • 1- I/ music/ am/ listening/ to.

  I am listening to music.

 • 2- friend/ My/ is/ homework/ her/ doing.

  My friend is doing her homework.

 • 3- your/ are/ parents/ What/ doing/?

  What are your parents doing?

 • 4- now/ you/ Where/ are?

  Where are you now?

 • 5- in/kitchen/She/the.

  She is in the kitchen.

 • 6- mother/My/cooking/is/dinner.

  My mother is cooking dinner.

 • Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
  I’m Mike . I and my friends are drawing in my bedroom. We are drawing my garden. It is very beautiful. The fence is around the garden. It is white and blue. There are many trees and flowers in the garden. The trees are green and brown. The flowers are red and yellow. A dog is playing with its ball. There is a pond in the garden. It is very large. The pond has many fish and turtles. We are drawing many things. I like my dog. It is very funny. Its name is Kiki.
 • 1. He is drawing his family.
 • 2. The flowers are red and yellow.
 • 3. He loves his dog.
 • 4. He is in his bedroom.
 • Circle the mistake in each sentence
 • 1. What are your parents doing? – They are cook
 • 2. Phong and Minh is in the library
 • 3. Thit it my brother. He can draw pictures
 • 4. Where are your friend? – They are in the living room
 • 5. Them are listening to music in the bedroom
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button