Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like?

Bài tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 17: What toys do you like? có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 17: What toys do you like? gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau được biên soạn bám sát chương trình học tại nhà trường, giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập thêm về các kiến thức từ vựng và ngữ pháp Bài 17 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

Mời các em tiếp tục luyện tập với Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing? để có sự chuẩn bị kiến thức kĩ càng trước kỳ thi học kì 2 sắp tới.

 • Circle the odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the best answer
 • 1. …………………… is the book? On the table.
 • 2. …………………. bicycle is pink.
 • 3. ……………….you eight years old? Yes, I…………………………..
  (Is /Are / Do) (are / is / am).
 • 4. This is a………………….
 • 5………………. is this? Mr Brown.
 • 6. Tony is…………………… a kite.
 • 7. How many dolls ……………. there in the box?
 • 8. ………………she pretty? Yes, she is.
 • 9. Those are our……………………
 • 10. What is his name? ……………….. is Phong.
 • Make questions for the answers.
 • 1. She is nine years old.

  How old is she?

 • 2. It’s a poster.

  What is this? What’s this?

 • 3. I’m from Australia.

  Where are you from?

 • 4. They are playing football.

  What are they doing?

 • 5. My name is BEAKIE.

  What is your name? What’s your name?

 • Reorder the words to have correct sentences
 • 1. They/ cakes/ like/./
 • 2. She/ doesn’t/ sweets/ like/./

  She doesn’t like sweets.

 • 3. He/ chocolate/ likes/ ./

  He likes chocolate.

 • 4. Does/ like/ fruit/ he/ ?/

  Does he like fruit?

 • 5. are/ They/ table/ under/ the/ ./

  They are under the table.

 • Read and complete the text with the words in the box
  expensive fish tank sing England pets

  My name is Julia. I am from (1) ___________. This is my room. There are some toys and some (2) ___________. This is my doll. It’s beautiful and quite (3) ___________. Those are my planes. I have two planes. I have four goldfish and two birds. The goldfish are in the (4) ___________. The birds are in the cage. They (5) ___________ very well.

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button